மக்களும் இணையமும்

இணையத்தையும், அரசு தளங்களையும் மக்கள் எளிதில் பயன்படுத்த கூடிய வகையிலான வழிமுறைகளை விரிவாக எடுத்து கூறுவதே ‘மக்களும் இணையமும்’ என்கிற இந்த அரங்கின் நோக்கம்.

Advertisement